Farsi

بیانیه مأموریت سیجیاچآر (CGHR) 

مأموریت مرکز تحقیقات سلامت جهانی (سیجیاچآر؛ CGHR) فهم و ممانعت از نسلکشی و سایر جرایم سبعی علیه بشریت است. در این راستا، این مرکز رویکردی اساسی وپیشگیرانه را دنبال میکند. از سویی، با بحرانهای حقوق بشریای دست به گریبانیم که از مهمترین چالشهای قرن بیست و یکم بوده و ممکن است منجر به نسلکشی، سایر جرایمخشونتآمیز و مسایل مربوطه شود. از سوی دیگر، این مرکز میکوشید با نگاهی نقّادانه پیشفرضها را مجدّد ارزیابی کرده، تفکّرات و راه حلهای جایگزین جدیدی را ارائه دهد.